Onze overlegorganen

Het team van Het Kompas bestaat uit enthousiaste en ervaren leerkrachten. Maar naast het team helpt ook een grote groep ouders bij het organiseren van ons onderwijs. U kunt dan denken aan hulp in de klassen bij bepaalde activiteiten, maar ook zijn er in verschillende organen ouders en leerlingen actief!

De medezeggenschapsraad (MR)

Eén van de overlegorganen tussen ouders, teamleden en de schoolleiding is de medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit 6 leden: 3 teamleden en 3 ouders. De MR kan gevraagd en ongevraagd adviezen geven aan de schoolleiding. In een aantal vastgestelde zaken moet de MR instemmen met het te voeren beleid. De notulen van de vergaderingen van de MR liggen ter inzage op school. Vraagt u er gerust naar. Vergaderingen van de MR zijn openbaar, indien gewenst kunt u een vergadering bijwonen en agendapunten aandragen. Neem in die gevallen contact op met één van de leden van de MR.

De vergaderingen van de MR worden gekenmerkt door een open sfeer waarbij alle leden één doel voor ogen hebben: Wat het beste is voor de school en de leerlingen!

Oudergeleding van de MR:
De heer Ary de Jong (voorzitter)
Mevrouw Martine Zaunbrecher
Mevrouw Laura Boon

Personeelsgeleding van de MR:
Mevrouw Karinja van Wensen
Mevrouw Judith Filius
Mevrouw Trudi Kloosterhuis (secretaris)

GMR staat voor Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De GMR is samengesteld uit vertegenwoordigers van ouders en medewerkers van alle PCPOW-scholen. Vanuit onze MR heeft mevrouw Karinja van Wensen (personeel) zitting in de GMR. De afvaardiging vanuit de ouders is Ary de Jong.

De oudercommissie (OC)

Onze school heeft een actieve Oudercommissie (OC), die een groot aantal activiteiten organiseert in samenwerking met het team. Tevens kan de Oudercommissie, namens de ouders, adviezen (zowel gevraagd als ongevraagd) ver­strekken aan de MR of directie.

De OC bestaat uit de volgende leden:
Mevrouw Linda Pronk, voorzitter
Mevrouw Simone Stolk, penningmeester 
Mevrouw Saskia Romein
Mevrouw Judith Staallekker
Mevrouw Esmeralda Voogt
Mevrouw Katarina Mladinovic
Mevrouw Coleta Mesman
Mevrouw Annelies van Vliet
Mevrouw Wendy Hordijk
Mevrouw Marjolein van Beek

 

De kinderraad

Onze school heeft een kinderraad. Kinderen uit groep 5 t/m 8 komen ongeveer vijf keer per jaar samen met de directeur en/of een teamlid. Met elkaar bespreken zij onderwerpen die de kinderen inbrengen of de school inbrengt. Afgelopen jaren dachten zij onder andere mee over de aanleg van Schoolplein 14, organiseerden een knikkerdag en correspondeerden zij met ons sponsorkind.