Ziekmelding en verlof

Het komt wel eens voor dat uw kind ziek is. Uiteraard hoeft het dan niet naar school te komen. Ook kan het zijn dat u een reden heeft om een dag buiten de vakanties om vrij te vragen. Hieronder leest u meer over deze situaties. 

Ziekmeldingen

Wanneer uw kind ziek is vragen wij u de ochtend van de eerste dag dat uw kind thuis blijft, tussen 8.00 uur en 8.30 uur naar school te bellen. Dat kan op 0174 512 628. Wanneer uw kind langer dan één dag ziek is, hoeft u uiteraard niet elke dag opnieuw te bellen om dat door te geven. Indien een kind niet aanwezig is en ook niet afgemeld is, wordt ’s morgens voor 9.30 uur naar huis gebeld. 

Verlof aanvragen

Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand die volgt op de 5e verjaardag van uw kind.

De schoolleiding kan eenmaal per jaar voor maximaal 10 schooldagen verlof verlenen. Dit kan alleen als de specifieke aard van het beroep van een van de ouders het onmogelijk maakt om tijdens een schoolvakantie twee weken aaneengesloten gezinsvakantie te nemen.  Let hierbij op het volgende:

 • De aanvraag moet tenminste 8 weken van tevoren bij de schoolleiding worden ingediend.
 • Een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof in officiële schoolvakanties mogelijk is. Dus niet in de herfst-, kerst-, voorjaars-, mei-, of zomervakantie.
 • Het mag slechts eenmaal per schooljaar worden verleend (u kunt niet 2x per jaar 4 of 5 dagen verlof opnemen).
 • De verlofperiode mag niet langer duren dan 10 schooldagen.
 • Het mag niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het schooljaar.

Voor het toestaan van extra verlof gelden de volgende voorwaarden

 • Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan;
 • Voor verhuizing, maximaal 1 dag;
 • Voor het bijwonen van een huwelijk voor 1 of  2 dagen;
 • Bij ernstige ziekte of overlijden van dichtbijstaande familieleden;
 • Bij 25, 40 en 50 jarig ambtsjubileum voor 1 dag;
 • Bij het 12½, 25 ,40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag;
 • Voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof;
 • Er een verklaring is van een arts, een sociale instantie of andere deskundige, waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie van een van de gezinsleden.

Deze voorwaarden kunt u nalezen op de site van Gemeente Westland.